Nyereményjáték szabályzat VinoBeats – Mercedes – Benz bemutató nyereményjáték RÉSZLETEK


A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik Autentik Motor-Car Kft. (9012 Győr, Mérföldkő u 1., cégjegyzékszám: 08 09 015310, a továbbiakban: Szervező) által szervezett VinoBeats – Mercedes – Benz bemutató nyereményjáték– A VinoBeats rendezvényen statikusan elhelyezett QR kódok beolvasása által (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása és menete

A nyereményjáték a VinoBeats rendezvényen elhelyezett QR kódok beolvasásával és a kvíz kitöltésével lehetséges. A Játékban Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt sorsolja ki azok között, akik a Játék időtartama alatt a Játékfelületen elhelyezett kvízt megoldják..

3. A Játék időtartama

A Játék 2024.06.14. 15:00 — 2024.06.16. 2:00 között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adataik kezeléséhez hozzájárulnak,

b) a 2. pontban megjelölt feladatra a Játékfelületen valós azonosító adatokat megadva játszanak,

c) a Játékon való nyertesként kisorsolásuk esetén a Szervező felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, valamint nevük és a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településük megnevezésének nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak,

d) az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

5. Nyeremény

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Szervező 3 nyertest sorsol ki, akinek a játék nyereményeként a Szervező által felajánlott ajándékot kapja:

Mercedes – Benz ajándékcsomag

1 db Mercedes – Benz tároló láda

1 db AMG kulacs

1 db Mercedes – Benz jégkaparó

1 db EQA makett autó

A teljes játék ideje alatt összesen 3 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akivel egyidejűleg 3 (fő) pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolás 2024. június. 18-án történik.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest a Szervező a Játékra történő jelentkezéskor használt email címre küldött üzenetben értesíti, a sorsolás napján. Az Autentik Motor - Car Kft. a nyereményt személyesen adja át a nyertes részére az Autentik Motor – Car Kft. soproni Mercedes – Benz szalonjában, előre egyeztetett időpontban.

A nyereménytárgyat a Szervező a Játékosnak a 7. pont szerinti módon megjelölt átvételi helyen adja át.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon privát üzenetet amarketing@autentik.hu email címre! Kérjük, hogy az üzenetben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Győr, 2024. május 23.Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a Autentik Motor-Car Kft.. által az VinoBeats – Mercedes – Benz bemutató nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Adatvédelmi tájékoztató : 

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

VinoBeats rendezvény autó bemutató

2024.06.13-16.

A Autetik Motor-Car Kft. Mercedes – Benz személyautót állít ki, bemutatás céljából a VinoBetas rendezvényen (továbbiakban: „rendezvény”) ahol lehetővé teszi a résztvevőknek egy nyereményjátékban való részvételt, mely adatkezelés részletes feltételeiről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

KI AZ ADATKEZELŐ? Az Ön személyes adatai kezelője a Autetik Motor-Car Kft. (Győr, Mérföldkő utca 1.) e-mail: adatvedelem@autentik.hu

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

• az Ön nyereményjátékra való jelentkezését kezelni tudjuk és ennek keretében Önnel kapcsolatot tartsunk,

• a rendezvényt fotók készítése útján dokumentáljuk

Az adatok megadása önkéntes, azonban az adatok szolgáltatása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek az Ön nyereményjátékban való részvételét biztosítani.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

A fent meghatározott célokból kezeljük

• az Ön által megadott nevet, az Ön azonosítása céljából;

• az Ön által megadott e-mail címet, hogy az Ön nyereményjátékra való jelentkezését kezelni tudjuk és ennek keretében Önnel kapcsolatot tartsunk;

• az Önről a rendezvényen készült fénykép- és/vagy videófelvételeket.

MI AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA? Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk, nyereményjáték jelentkezéssel kapcsolatosan legfeljebb a polgári jogi elévülés időtartamáig őrizzük meg. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján az előzőekben megadott célokból csak addig kezeljük, amíg hozzájárulását Ön vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ? Az Ön adataihoz szervezetünkön belül az Autentik Motor – Car Kft. munkatársai férnek hozzá a kijelölt munkaköri feladataik részeként, a "szükséges ismeret" elvének megfelelően.

MIK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI?

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult:

(i) a személyes adataihoz hozzáférést kérni;

(ii) a személyes adatai helyesbítését kérni;

(iii) a személyes adatai törlését kérni;

(iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

(v) adathordozhatóság biztosítását kérni;

(vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat).

Így Önt érintettként megilleti.

(i) Hozzáféréshez való jog Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(ii) Helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog) Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes adatokat a töröljük.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v) Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi) Tiltakozáshoz való jog és az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogok

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotás céljából történő adatkezeléseket, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Ezen jog gyakorlása díjmentes.

A jogait Ön úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az AUTENTIK MOTOR-CAR-val, annak fent meghatározott elérhetőségei útján.

Ön a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

KAPCSOLAT: Ha a jogait kívánja gyakorolni vagy kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az AUTETIK MOTOR-CAR Kft-vel a Autentik Motor-Car Kft. 9012 Győr, Mérföldkő utca 1 címen vagy az adatvedelem@autentik.hu email címen.


Partnereink