.

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik Autentik Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 2., cégjegyzékszám: 08-09-003045, a továbbiakban: Szervező) által szervezett Tankcsapda közönség találkozó nyereményjáték RÉSZLETEK - Facebook nyereményjátékra az Opel Autentik - Mosonmagyaróvár Facebook oldalán (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása és menete

A nyereményjáték az Opel Autentik - Mosonmagyaróvár (www.facebook.com/opelmosonmagyarovar) Facebook oldalán zajlik, a játék felhívó posztja a játék felületen kerül közzétételre. A Játékban Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt sorsolja ki azok között, akik a Játék időtartama alatt a Játékfelületen elhelyezett posztot megosztják és kedvelik a Opel Autentik - Mosonmagyaróvár Facebook oldalt.

3. A Játék időtartama

A Játék 2022.08.03.— 2022.08.07. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Facebook profil adataik kezeléséhez az oldal kedvelésével és a posztmegosztással hozzájárulnak,

b) a 2. pontban megjelölt feladatra a Játékfelületen valós azonosító adatokat tartalmazó Facebook profiljukkal belépve játszanak,

c) a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Szervező felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, valamint nevük és a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településük megnevezésének nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak,

d) az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

5. Nyeremény

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Szervező 6 nyertest sorsol ki, akinek a játék nyereményeként a Szervező által felajánlott ajándékot kapja:

TANKCSAPDA // SZENT ISTVÁN NAPOK 2022.

2022. augusztus 20. Mosonmagyaróvár, közönségtalálkozó és koncertjegy

A teljes játék ideje alatt összesen 6 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akivel egyidejűleg 6 (fő) pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolás 2022. augusztus. 8-án történik.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest a Szervező a Játékra történő jelentkezéskor használt Facebook profilra küldött üzenetben értesíti, a sorsolás napján. Az Autentik Kft. a nyereményt az Autentik Kft. telephelyén adja át a nyertes részére 08.10-én 8 és 16:30 között. 

A nyereménytárgyat a Szervező a Játékosnak a 7. pont szerinti módon megjelölt átvételi helyen adja át.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon privát üzenetet a márka hivatalos Facebook oldalára! Kérjük, hogy az üzenetben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2022. július 25.

Adatvédelmi tájékoztató az Tankcsapda közönség találkozó nyereményjáték RÉSZLETEK Facebook poszt játék elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról.

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a Autentik Motor-Car Kft. által az Tankcsapda közönség találkozó nyereményjáték RÉSZLETEK Facebook poszt nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A játék során személyes adatai közül

a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, e-mail címét, illetve lakcímét, amelyet a nyeremény átvételére megjelölt, valamint

b) a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Facebook azonosítóját, valamint a nyereményjáték során feltett kérdésre adott válaszokat, személyes adatokat

kezeljük.

Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele.


Partnereink