Tisztelt Jelentkező! Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, előtte ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat.

1. Az adatkezelő adatai:

        a. Neve: Autentik Motor-Car Kft. Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2. Adatvédelmi nyilvántartási szám: 08-09-015310 E-mail: info@autentik.hu

        b. Neve: Autental Kft. Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2. Adatvédelmi nyilvántartási szám: 08-09-008857 E-mail: info@opeltatabanya.hu

        c. Neve: Autentik Kft. Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 2., Adatvédelmi nyilvántartási szám: 08-09-003045 E-mail: info@opelautentik.hu

        d. Neve: Orientik Motor-Car Kft. Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2., Adatvédelmi nyilvántartási szám: 08-09-019122 E-mail: info@motor-car.hu

        e. Neve: Orisens Kft. Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 2., Adatvédelmi nyilvántartási szám: 08-09-001988 E-mail: penztar@opelcsorna.hu

 

2. Az adatkezelés célja:

A meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából.    


3. Az adatkezelés jogszabályi háttere:

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.  


4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:

Az Autentik Motor-Car Kft. / Autental Kft. / Autentik Kft. / Orientik Motor-Car Kft. / Oriens Kft. a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 1 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.


5. Az adatokhoz való hozzáférés:

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az Autentik Motor-Car Kft. / Autental Kft. / Autentik Kft. / Orientik Motor-Car Kft. / Oriens Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. Az Autentik Motor-Car Kft. / Autental Kft. / Autentik Kft. / Orientik Motor-Car Kft. / Oriens Kft. a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.


6. Adatbiztonság:

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Autentik Motor-Car Kft. / Autental Kft. / Autentik Kft. / Orientik Motor-Car Kft. / Oriens Kft. kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.


7. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei az érintett jelentkező kérelmezheti:

        a. tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

        b. személyes adatainak helyesbítését, valamint

        c. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.


8. Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

        a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

        b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

        c. törvényben meghatározott egyéb esetben.


9. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az Autentik Motor-Car Kft. / Autental Kft. / Autentik Kft. / Orientik Motor-Car Kft. / Oriens Kft. operatív vezetőjéhez lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen emailcím vagy a belső adatvédelmi felelőshöz: adatvedelem@autentik.hu


10. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410


Partnereink