Adatkezelési tájékoztató AMC

Adatkezelési tájékoztató OMC


Tisztelt Látogató! Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy érdeklődését, kérjük, előtte ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat.

1. Az adatkezelők adatai.

Az adatkezelő neve: Orientik Motor – Car Kft. Székhelyének címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 2. 

Az adatkezelő neve: Autentik Motor – Car Kft. Székhelyének címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 2.

Az adatkezelő neve: Oriens Kft. Székhelyének címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 2.

Az adatkezelő neve: Autentik Kft. Székhelyének címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 2.

Az adatkezelő neve: Autental Kft. Székhelyének címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 2.

2. Az adatkezelés célja: (i) Reklámozási célú kommunikációk.  A meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából.

Az adatkezelés jogalapja: A reklámcélú kommunikációkhoz az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás

önkéntes. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján az előzőekben megadott célokból

csak addig kezeljük, amíg hozzájárulását Ön vissza nem vonja, vagy az adatkezelést meg nem tiltja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Címzettek köre: Az Ön adataihoz az Orientik Motor – Car Kft., Autentik Motor – Car Kft., Oriens Kft., Autentik Kft., Autental Kft.  Marketing, Értékesítés, Szerviz, Raktár, Informatikai, osztályainak munkatársai férhetnek hozzá a kijelölt munkaköri feladataik részeként, a "szükséges ismeret" elvének megfelelően. A további adatkezelőink: Allied Software

Systems Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., Antal Józsefné okleveles könyvvizsgáló 9200

Mosonmagyaróvár, Hold u. 8/A fsz. 2., Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft, 1134 Budapest, Tüzér utca 39. 


3. Az adatkezelés jogszabályi háttere A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama Az Orientik Motor – Car Kft.,  Autentik Motor – Car Kft., Oriens Kft., Autentik Kft., Autental Kft.  a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 1 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.
 
5. Az adatokhoz való hozzáférés. A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az. Orientik Motor – Car Kft.,  Autentik Motor – Car Kft., Oriens Kft., Autentik Kft., Autental Kft.  erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. Az Orientik Motor – Car Kft.,  Autentik Motor – Car Kft., Oriens Kft., Autentik Kft., Autental Kft. a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

6. Adatbiztonság A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Orientik Motor – Car Kft.,  Autentik Motor – Car Kft., Oriens Kft., Autentik Kft., Autental Kft.  kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

 7. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei Az érintett jelentkező kérelmezheti: a) tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az Orientik Motor – Car Kft.,  Autentik Motor – Car Kft., Oriens Kft., Autentik Kft., Autental Kft.  operatív vezetőjéhez lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen emailcím vagy a belső adatvédelmi felelőshöz: adatvedelem@autentik.hu

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huPartnereink